Er zijn vele manieren om veranderingen en verbeteringen door te voeren in uw organisatie. Een belangrijke en succesvolle verandermethode is trainen en opleiden. Op vele terreinen is een onderwijs-  en/of  trainingsinterventie uiterst effectief om daadwerkelijk veranderingen teweeg te brengen. Het verschil tussen weten en doen, plannen en uitvoer, strategie en executie, kan door de inzet van een leerinterventie worden overbrugd. ALJConsult zet daarom graag trainingen in om daadwerkelijke veranderingen op de werkvloer te realiseren. Hieronder ziet u een opsomming van het trainingsaanbod. 


Introductie LEAN in de zorg

Deze tweedaagse training over LEAN in de zorg is een korte introductie voor mensen die meer willen weten over LEAN en met hun afdeling aan verbeterprojecten willen werken. De achtergronden en mogelijkheden van LEAN in de gezondheidszorg worden besproken en de DMAIC cyclus wordt per fase doorlopen. De LEAN Toolkit wordt besproken. Een projectmatige aanpak wordt gebruikt om te werken aan  continue verbetering. Het karakter van de training is praktijkgericht waarbij veel voorbeelden uit uw eigen werkomgeving aan bod zullen komen. De training is ook altijd onderdeel van een kick of bijeenkomst bij projecten binnen behandeldiensten.


Meer dan Medisch!

Leiderschapslessen voor revalidatieartsen

De training “Meer dan Medisch” reikt revalidatieartsen instrumenten en vaardigheden aan om hun rol als leider van het team invulling te geven. De opzet van de training is zo dat de theoretische modellen direct vertaald en toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk. Er is veel tijd ingeruimd voor het bespreken van casuïstiek waar men mee wordt geconfronteerd. De eerste cyclus van deze cursus is begin 2014 gegeven aan revalidatieartsen van De Hoogstraat, Rijndam Revalidatie en Sophia Revalidatie. Uit de evaluaties bleek er een groot rendement te zijn voor de deelnemers. Daarom is besloten om in het najaar van 2014 te starten met een cursus gericht op revalidatieartsen die aan het begin van hun loopbaan staan (2 – 5 jaar ervaring). Voor meer informatie of interesse zie ook www.meerdanmedisch.nl of mail ons via ons contactformulier onze of bekijk de folder.

Reacties van deelnemers voorjaar 2014:

“De cursus geeft inzicht in jezelf en je team en een rugzak vol tips om met je team bergop te komen.”
“inspirerend, verhelderend en richtinggevend!”
“Inspirerende cursus voor startende revalidatie artsen “Take the lead!”
“Heel leerzaam, geeft tools voor leidinggevenden, tools om richting te geven aan het team, echt Meer dan Medisch!”
“Meer dan Medisch” haalt de manager in de dokter naar boven!


Met Multidisciplinair Revalidatieteam:

Samenwerken en doelen stellen

Deze training reikt het Multidisciplinaire revalidatie team handvatten aan om de onderlinge teamcommunicatie te verbeteren en zo beter afgestemde resultaten neer te zetten in het revalidatieproces. Vanuit “De Revalidatieplanner” wordt stilgestaan bij diverse processtappen binnen de revalidatie. U leert doelen stellen, meetinstrumenten (klinimetrie) gebruiken en adequaat rapporteren. In de training wordt theorie direct vertaald entoegepast in de dagelijkse praktijk. Er is veel tijd ingeruimd voor het bespreken van casuïstiek waar teamleden mee worden geconfronteerd. Met videobeelden wordt de huidige werkwijze geanalyseerd.revalidatieproces.

Deze tweedaagse training is in samenwerking met VanP&D ontwikkeld en wordt bij u op de locatie verzorgd. Indien u interesse heeft en meer wilt weten over deze cursus, mail ons dan via ons contactformulier of bekijk de folder.

Wat levert de training u op?
Na het afronden van de training bent u als revalidatieteam in staat:

 • beter als team te functioneren en gerichter aandacht te besteden aan de gezamenlijke revalidatiedoelen.
 • de vraag van de revalidant nadrukkelijker als uitgangspunt te hanteren.
 • gerichter te rapporteren waardoor de multidisciplinaire afstemming tijdens de teambespreking (MDO) beter verloopt
 • meer op de individuele revalidant afgestemde, meetbare en tijdsgebonden doelen op te stellen (SMART).
 • afspraken te maken en te borgen over hoe u als team in de praktijk gaat functioneren.

De training bestaat uit 2 dagen binnen een beperkte periode. Na twee maanden zal er een evaluatie plaatsvinden. De trainers zullen daartoe een MDO bespreking bijwonen.
De training wordt bij u op locatie gehouden en alle deelnemers van het MDO worden verwacht.


Management Development

Het Management Development  (MD) programma voor managers in de gezondheidszorg ondersteunt individuen in hun persoonlijke ontwikkeling en tracht  een koppeling te realiseren tussen de berhoeften van de organisatieen de capaciteiten van de individuele manager.

Het ontwikkelen van het management hoort in de visie van ALJConsult te zijn ingebed in de bredere beleidscontext van de organisatie.  Waar wil de organisatie naar toe? Wat is de visie op zorg? Welke stijl van leidinggeven hoort daarbij? En: wat zijn de lange termijn doelen?  (zie strategie) Nadat hierop antwoorden zijn geformuleerd kan worden vastgesteld over welke competenties het management dient te beschikken om de organisatie op de meest passende wijze aan te sturen.

Aanpak en werkwijze
De eerste stap in het MD traject is een diagnose op instellingsniveau. Daarbij wordt inzicht verkregen in:

 • Besturingsfilosofie , kernwaarden en cultuur
 • Organisatiedoelstellingen en strategische thema’sdie de komende jaren aan de orde zijn
 • Functieprofielen van het management en gewenste competenties

Tijdens de tweede stap zal met de deelnemers hun huidige profiel worden vastgelegd en in relatie worden gebracht met het gewenste competentieprofiel. Langs deze weg worden de individuele leerdoelen opgesteld en vastgelegd in het Peroonlijk Ontwikkel Plan (POP).
Het MD Programma wordt op grond van deze stappen ingericht. De belangrijkste collectieve en persoonlijke thema´s geven hiervoor de richting aan.

Bij het identificeren van thema´s kunt u denken aan:

 • Implementeren van visie en strategie ( beleidscyclus, strategisch beleidsplan, jaarplannen)
 • Communicatie ( basis vaardigheden communicatie, presenteren, effectief vergaderen, overtuigend argumenteren, medewerkers aanspreken op gedrag)
 • Persoonlijke effectiviteit  (time management, werkdruk hanteren, 80/20 principle)
 • Leidinggeven (situationeel leidinggeven, leidinggeven aan professionals, teamanalyse, leiderschapsstijlen en management rollen)

Uit het brede les aanbod dat ALJConsult heeft ontwikkeld kan een passend MD traject voor uw organisatie worden samengesteld ( lesmateriaal op aanvraag).

Neem contact op voor een vrijblijvend verkennend gesprek over de mogelijkheden een maatgemaakt MD programma in uw organisatie te implementeren.


Training projectmatig werken voor professionals

Onderzoek wijst uit dat projecten vaak niet het gewenste resultaat opleveren. Als oorzaak wordt aangegeven dat de projectgroep uit inhoudsdeskundigen bestaan met weinig ervaring in projectmatig werken, of juist uit kwaliteitsmedewerkers die te ver bij de inhoud vandaan staan. De meest succesvolle projecten zijn projecten waar professionals samenwerken met deskundigen op het gebied van projectmatig werken. Omdat projectondersteuning niet altijd mogelijk is en vaak toch door professionals zelf worden opgepakt heeft ALJConsult deze cursus projectmatig werken voor professionals ontwikkeld.

De meeste cursussen projectmatig werken richten zich voornamelijk op de methoden en technieken van projectmatig werken óf ze richten zich juist op (sociale) vaardigheden die noodzakelijk zijn voor succesvol projectmatig werken. De training van ALJConsult behandelt beide aspecten van projectmatig werken. We gebruiken een interactieve leermethodiek waarbij de aangedragen theorie en vaardigheden in kleinere groepen aan de hand van de praktijk wordt behandeld

Na het volgen van deze cursus:

 • Hebben de deelnemers kennis genomen van de belangrijkste principes van projectmatig werken
 • Hebben de deelnemers geleerd waar een goed projectplan aan moet voldoen Kunnen de deelnemers een fasering aanbrengen in projecten
 • Kennen de deelnemers de verschillende rol- en taakverdelingen bij projectmatig werken
 • Weten de deelnemers welke sociale vaardigheden van belang zijn tijdens de diverse fasen van een project