Founding partner Studio GRZ

Gedurende 2018 als founding partner betrokken bij het opzetten en ontwikkelen van Studio GRZ, een platform voor professionals in de geriatrische revalidatie (zie ook www.studioGRZ.nl ). Naast de organisatie van diverse jaarcongressen, bestuurdersdag en themadagen organiseert Studio GRZ “ovalen tafels” voor managers in de GRZ. Tijdens deze “ovalen tafels” vindt uitwisseling plaats over de meest relevante veranderingen in de Geriatrische revalidatie. De partners van Studio GRZ voeren regelmatig een Quick scan uit bij GRZ afdelingen, van waaruit het management een onderbouwd beeld krijgt van de kwaliteit van de geleverde geriatrische revalidatie. Van daaruit kan gericht  worden gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit.


Tijdelijke ondersteuning manager Service centrum Thebe

Gedurende 2017 als adviseur de manager van het Servicecentrum ondersteunt bij het reorganiseren van de twee intramurale bedrijfsonderdelen en tegelijkertijd integreren met de extramurale bedrijfsonderdelen op het gebied van zorg- en clientondersteuning.  Opdracht was om te komen tot één Servicecentrum waarin gefaseerd de werkprocessen, rollen, taken en functies worden geharmoniseerd en de diverse bedrijfsonderdelen verder worden geïntegreerd. Gezien de omvang van dit domein en de opdracht is besloten de nieuwe manager Servicecentrum te ondersteunen met een externe adviseur .


Locatiemanager De Vloet in Oisterwijk

In 2016 gedurende 6 maanden locatiemanager van de Vloet a.i. waarbij gevraagd is om een advies uit te brengen over de definitieve management structuur en noodzakelijke ondersteuning van deze locatie.


Interim manager behandeldienst Thebe

Vanaf september 2015 gedurende drie maanden als interim manager leidinggegeven aan de behandeldienst van Thebe. Belangrijk thema was om na de fusie twee aparte behandeldiensten te integreren tot een gezamenlijke behandeldienst met een gemeenschappelijke visie en geharmoniseerde werkprocessen.  

In het kader van een mogelijke herpositionering van de behandeldienst is de interim periode met een half jaar verlegd. Uiteindelijk is de geïntegreerde behandeldienst als zelfstandig organisatieonderdeel blijven functioneren onder een nieuw geworven manager behandeling.


Manager GRZ a.i.Sint Jacob

Per 1 november 2014 is A.L. Jongenburger aangesteld bij de Stichting Sint Jacob. Opdracht is om vanuit het directieteam de verhuizing naar de nieuwe locatie van de Jacobkliniek te begeleiden. In de nieuwe Jacobkliniek staat alles in het teken om weer zo snel mogelijk naar huis te gaan. Binnen het Therapeutisch klimaat worden de clienten de gehele dag ondersteund bij het werken aan hun revalidatie doelen. Dit gebeurt allemaal in een prachtige omgeving die volledig is ingericht om herstel te bevorderen.


Interdisciplinair werken in een therapeutisch klimaat

Gedurende de zomermaanden heeft ALJConsult in samenwerking met VanPenD het complete GRZ team van Stichting Tante Louise- vivensis in Bergen op Zoom getraind. Drie GRZ thema’s stonden daarbij centraal: Clientgericht doelen stellen, Interdisciplinair samenwerken en het ontwikkelen van een therapeutisch klimaat. De vierdaagse training is enthousdiast ontvangen.

Marcel J.F. Duifhuizen locatiemanager Geriatrische Revalidatie : “De Training heeft de relevante vragen gesteld, en uitdagingen geschetst aan het integrale GRZ verpleeg en behandelteam van Tante Louise Vivensis. Inzicht in de toepassing van de revalidatieplanner heeft ons concreet geholpen de noodzakelijke ordening aan te brengen in de volgtijdelijke beslisstappen van het IDO. Met daarbij de twee kritische vragen die altijd gesteld moeten worden:  Wat is de functionele prognose? en Waarom kan deze revalidant nog niet naar huis? Zo simpel kan het zijn als we er maar in geloven en dat dioen we nu!”


Interim Manager Pieter van Foreest

Pieter van Foreest heeft A.L. Jongenburger gevraagd om als interim manager de Geriatrische Revalidatie als apart bedrijfsonderdeel te organiseren. Na het samenstellen van een apart revalidatie team is het inhoudelijke revalidatie concept verder ontwikkeld. In een therapeutisch klimaat worden op alle revalidatie afdelingen de behandelmodules volgens een weekrooster door de revalidatietherapeuten en verpleging ingevuld. De Revalidatie en Herstel van Pieter van Foreest is geconcentreerd op twee locaties in Delft. (RdGG en Beukenlaan). De nieuwe kostenplaatsen structuur met bijpassende begroting maakt de financiele resultaten van Geriatrische Revalidatie en Herstel transparant. Op 13 november 2014 heeft Pieter van Foreest de nieuwe naam “Revalidatie en Herstel” geformaliseerd.


LEAN traject ergotherapie van Thebe

Efficiënter werken op de afdeling ergotherapie van Thebe

ALJConsult begeleidt de behandelaars van Thebe bij het meer LEAN organiseren van hun werk. De ergotherapie heeft zich ten doel gesteld om de client gebonden tijd te verhogen naar 70% (Dit was bij de nultmeting 61%). Als eerste hebben ze de planning verbetert en nu worden de administratieve processen efficiënter ingericht.


Begeleiding medische dienst

De rol van de medische dienst in het kwaliteitsbeleid.

Welke rol speelt de medische dienst bij het kwaliteitsbeleid? Het management is verantwoordelijk, maar de Specialisten ouderengeneeskunde vervullen een grote rol in gevraagd en ongevraagd adviseren. Bij deze organisatie begeleid ik de medische dienst in het vertalen van het nieuwe Kwaliteitskader van Verenso naar de dagelijkse consequenties voor het werk van de Specialist ouderengeneeskunde. Wat mag het management van zijn Specialisten verwachten?


Organisatiescan Revalidatie

ALJConsult heeft bij de Jacobkliniek in Haarlem een organisatie scan van de revalidatie afdelingen uitrgevoerd. Met behulp van deze organisatie scan is er focus aangebracht in het verder ontwikkelen van de geriatrische revalidatie bij de Jacobkliniek.


Teamscholing Antonius Ziekenhuis

Het multidisciplinaire revalidatieteam van het St. Antonius Ziekenhuis heeft een teamscholing over “Interdisciplinair samenwerken en doelen stellen” bij Arnold Jongenburger gevolgd . Na gezamenlijk de kenmerken van goed functionerende revalidatieteams te hebben verkend, is er specifiek gekeken hoe de teambespreking momenteel verloopt. Vervolgens is met behulp van een MDO video gekeken welke verbeterpunten er voor het revalidatieteam van het St. Antonius Ziekenhuis noodzakelijk zijn. De cursus is afgerond met het maken van afspraken over de toepassing van deze verbeteringen in de praktijk.


Interim management behandeldienst

Gedurende een half jaar heeft ALJConsult een interim opdracht uitgevoerd bij de behandeldienst in Laurens regio NO.

Directeur Mw. M van Gorcum:
“Soms heb je even een interim manager nodig, en Arnold Jongenburger was bij ons de juiste man op de juiste plek. In relatief korte tijd heeft hij de kwaliteit van de behandeldienst op een hoger plan gebracht. De geformuleerde te bereiken resultaten, de daarbij benodigde competenties, de gevoerde competentiegesprekken en de daaruit voortkomende acties hebben ertoe geleid dat alle professionals van de behandeldienst duidelijkheid hebben over hun bijdrage in het bereiken van onze organisatie doelstellingen. Arnold’s rol in het vinden en inwerken van zijn opvolger zorgt ervoor dat de ingezette lijn kan worden gecontinueerd. Naast zijn bijdragen in de behandeldienst heeft hij een positieve bijdrage geleverd in de ontwikkeling van ons MT als geheel. Ik wil Arnold zeker aanbevelen als interim manager voor een behandeldienst.”


MD programma voor samenwerkende revalidatie centra

Reade, Sophia Revalidatie, Het Rijnlans Revalidatie centrum, en De Hoogstraat en organiseren een Management Development programma voor teamleiders. Arnold Jongenburger verzorgt de blokken over positie van het middenkader, strategie en leidinggeven aan (teams van) professionals.


Scholing teamcommunicatie Revant

Het interdisciplinaire team van Revant in Breda heeft een scholing rondom teamcommunicatie gevolgd. Arnold Jongenburger heeft op de volgende drie onderdelen ondersteuning gegeven:

  1. De eigenschappen van goed functionerende teams vertaald naar revalidatie teams. Oog voor gezamenlijk resultaat en ieders rol daarin.
  2. Specifieke aandacht voor cliënt gerichtheid. Hoe krijgen we de vraag van de revalidant centraal? Hoe past dat binnen onze systematiek? En hoe versterken we de persoonlijke effectiviteit en het zelfmanagement van de revalidant?
  3. Algemene trends vergeleken met de wijze waarop de teambespreking in het revalidatie centrum Breda vorm krijgt.

W. van der Wal (unitmanager): “ Arnold Jongenburger heeft een uiterst positieve bijdrage geleverd in ons scholingsprogramma Teamcommunicatie. Zijn bijdrage sloot perfect aan op ons intern ontwikkelde scholingstraject.”


Samenwerking revalidatie ouderenzorg

Faciliteren van de samenwerking revalidatiecentrum en verpleeghuis.
Als adviseur betrokken bij het intensiveren en formaliseren van een samenwerkingstraject van een Revalidatiecentrum en een Verpleeghuis. Binnen dit samenwerkingsverband zal de geriatrische revalidatie in de regio inhoudelijk beter op elkaar afgestemd worden.


Projectmanagement

Leidinggeven aan de ontwikkeling van een Herstelhoeve in Capelle ad IJssel (somatische revalidatie)
Als projectleider betrokken bij het ontwikkelen en opstarten van een nieuwe locatie voor somatische revalidatie. Een oude monumentale boerderij is geheel gerenoveerd en ingericht voor herstel zorg. De opening was 1 september 2010.


Directie leerhuis

Het oprichten en leiding geven in het Leerhuis Geriatrische revalidatie
Verantwoordelijk voor de oprichting van het Laurens ”Leerhuis Geriatrische revalidatie`. Binnen dit leerhuis worden onderzoek, onderwijs en good Clinical Practice met elkaar verbonden. De onderzoeksresultaten worden via de diverse onderwijsprogramma’s in de praktijk toegepast en verspreid.


Nieuws MD programma

Docent op de Management  opleiding voor samenwerkende Revalidatie centra. Ook in 2011 zal ALJConsult weer een aantal lesdagen verzorgen binnen de diverse management opleidingen.

De thema’s van de dagen die voor de samenwerkende revalidatiecentra worden verzorgd zijn:

  • Organisatie doelstellingen en consequenties voor het middenkader
  • Leidinggeven in een professionele organisatie
  • Management rollen en benodigde management vaardigheden voor het middenkader